• Myśliwy badania pozwolenie na broń
 • strzelectwo pozwolenie
 • ochrona-bron

Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń o nr zaświadczenia 66/2013 wydanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

WYKONUJEMY BADANIA PSYCHOLOGICZNE :

 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń ( w celach ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia; łowieckich; sportowych; kolekcjonerskich; pamiątkowych; szkoleniowych)
 • osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratorów, kuratorów sądowych, komorników
 • osób ubiegających się o podjęcie i wykonujących pracę inspektora transportu drogowego
 • osób ubiegających się o podjęcie i wykonujących pracę strażnika gminnego
 • grup zawodowych podlegających profilaktycznym badaniom psychologicznym
 • inne badania z zakresu psychologii pracy

 

ZAKRES BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO OBEJMUJE :

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej.

Zakres badania może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.

 

PODSTAWY PRAWNE :

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

Rabanet : Rabanet.pl