• autobus
 • ciezarowka
 • dzwig

WYKONUJEMY BADANIA PSYCHOLOGICZNE :

 •  kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 •  kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 •  instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 •  kierowców skierowanych w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostwo, jeżeli :
 •  kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 •  przekroczyli liczbę 24 punktów karnych
 •  byli sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny
 •  kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 •  osób zatrudnianych na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych (operatorów maszyn i sprzętu budowlanego w ruchu)
 •  pracujących na wysokości
 •  w ramach okresowych badań profilaktycznych osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujących przewozy na potrzeby własne
 •  grup zawodowych podlegających profilaktycznym badaniom psychologicznym
 •  osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych
 •  inne badania z zakresu psychologii pracy

BADANIA REGULUJĄ:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69 poz.622 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.)
 • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.)
 • Wytyczne dotyczące badań profilaktycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy
 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U z 1 czerwca 1996r Nr 62 poz. 287)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Rabanet : Rabanet.pl